Uslovi korišćenja QG-a

Osnove

QG je pružalac usluge web aplikacije fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Korisnik). QG zadržava pravo da uskrati uslugu Korisniku u slučaju da korišćenje iste nije u skladu sa uslovima korišćenja. QG se obavezuje da će Korisniku omogućiti korišćenje usluga na najbolji mogući način što uključuje rad servera, podršku Korisnicima i rešavanje problema u radu web aplikacije. Korisnik koristi naše usluge na sopstvenu odgovornost. QG ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za nanetu štetu koju može pretrpeti korišćenjem usluga/servisa. Korisnici QG usluga nisu ovlašćeni da preprodaju usluge trećim licima osim ako to nije ugovorom definisano. Korisnik je obavezan da se ponaša u skladu sa uslovima korišćenja koje je propisao QG, da redovno izmiruje svoje obaveze da redovno obaveštava o promeni svojih ličnih podataka sa kojima je kupio neku od naših usluga. Ukoliko dođe do neovlašćenog servisa korisnik je dužan da obavesti QG.

Izjava o PDV-u

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Vlasništvo sadržaja. Zaštita autorskog prava i intelektualne svojine

Internet sajt www.qg.rs i svi tekstovi, grafika, izgled aplikacije, baze podataka, programerski kod i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo QG-a. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela internet sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Plaćanje i odšteta

Usluge koje nudi QG se plaćaju na mesečnom nivou. Svako pogrešno iskorišćavanje resursa biće sankcionisano u najkraćem mogućem roku. Korisnik može da otkaže usluge QG-u. Naknade nisu dužne da se vrate Korisniku. Usluge QG-a imaju opciju plaćanja preko dinarskog računa. Povraćaj novca je moguć u slučaju da korisnik nije zadovoljan uslugom a obavezan je da obavesti nadležne u QG-u u roku od 30 dana.

Važenje ugovora

Ugovor važi sve dok neka od strana (Korisnik ili QG) ne budu raskinule saradnju ili ugovor. Korisnik može da raskine ugovor kada mu to odgovara. Korisnik koji kupi bilo koju uslugu saglasan je sa uslovima korišćenja. Usluge koje QG pruža su vremenski ograničene koje su na sajtu i QG nije dužan da vrati uplaćena sredstva ukoliko korisnik prekine saradnju.

Upotreba i ograničenja

QG usluge se koriste isključivo u legalne svrhe i svako korišćenje istih koje nije u skladu sa zakonima Republike Srbije biće na adekvatan način sankcionisano.

Korisnik je saglasan u sledećim tačkama ugovora:
  • Korisnik nema pravo da na nedozvoljen način poseduje podatke trećih lica sa QG servera. Ukoliko uoči bilo koje nepravilnosti dužan je da obavesti QG kao pružaoca usluga.
  • Korisnik nema pravo da ispituje ili na bilo koji način ulazi u QG mrežu tj. da na bilo koji način utiče na treća lica (SPAM, DDos napadi, zagušavanje servera, ubacivanje malicioznih skripti i virusa, brute force i druge vrste napada).
  • Korisnik će biti adekvatno sankcionisan ili krivično gonjen ukoliko na bilo koji način preuzme aktivnost koja nije dozvoljena i na koju nema pravo.
  • QG web aplikacija/program se ne sme koristiti za evidenciju i praćenje nelegalnog prometa dobara i usluga niti se sme upotrebiti na bilo koji drugi način koji je suprotan zakonu.
  • Ukoliko nije siguran da li je neka aktivnost dozvoljena korisnik je dužan da se obrati nadležnima iz QG.
  • QG će blagovremeno obavestiti korisnika o prekršaju ukoliko do njega dođe preko imejla
  • Pri naručivanju bilo koje usluge sa sajta qg.rs korisnik je dužan da popuni i dostavi svoje tačne podatke. Na zahtev QG-a a radi poboljšanja bezbednosti sistema korisnik je dužan da dostavi dodatne informacije o sebi ili svojoj firmi.