Uputstvo za korišćenje web aplikacije/programa

Neki termini u knjigovodstvu

  • Kontiranje - je utvrđivanje koji konto duguje, a koji potražuje
  • Knjiženje - je upisivanje poslovne promene u poslovne knjige
  • Nalog za knjiženje - je interni obrazac kojim kontista određuje na koji konto se knjiži određena poslovna promena te, nalaže knjigovođi da proknjiži iskontiranu poslovnu promenu u poslovne knjige
  • Knjigovodstvena stavka - je kada jednu poslovnu promenu proknjižimo na jednom kontu kao duguje, a kada tu istu promenu proknjižimo na drugom kontu kao potražuje, onda je to knjigovodstvena protivstavka. Knjigovodstvena stavka i knjigovodstvena protivstavka daju ravnotežu
  • Kontni okvir/plan - Propisuje ga ministar finansija, po bilansnom principu. Ukupno ima 10 klasa i to 0-­9. Svaka klasa može se raščlaniti na 10 grupa, ko je se obeležavaju dvocifrenim brojevima 00-­99. Svaka grupa može se raščlaniti na 10 sintetičkih računa koji se obeležavaju trocifrenim brojevima 000-­999

Uputstvo za knjiženje naloga

Za beleženje poslovnih promena koriste se knjigovdstveni nalozi. Svaka finansijska transakcija je zabeležena u najmanje dva različita računa (konta) u finansijskom računovodstvenom sistemu, tako da su ukupna zaduženja jednaka ukupnim potraživanjima u Glavnoj knjizi. Ovo je delimična provera da li je svaka poslovna promena korektno upisana. Poslovna promena je zabeležena kao zaduženje (u dugovnu stranu) i kao potraživanje (u potražnu stranu) na nalogu. Ako je zbir upisa na dugovnoj strani jednog naloga jednak zbiru upisa potražne strane na nalogu, onda kažemo da je taj nalog u ravnoteži(saldo je nula).

Detalji

Prilikom korišćenja QG web aplikacije/programa omogućeno je veoma brzo knjiženje naloga i mogućnost otvaranja i ispravki(i brisanja) već proknjiženih naloga za knjiženje. Takođe pruža brzo dodavanje konta tokom knjiženja naloga, kao i pretragu analitičkih konta po broju ili imenu, nakon selektovanja željenog konta iz padajućeg menija za pretragu odgovarajući kontni broj se u upisuje u polje Konto.
Broj naloga može biti numeričkog karaktera (npr. 18) ili alfanumeričkog(slova i brojevi) karaktera (npr. N0018)