Uputstvo za korišćenje web aplikacije/programa

Neki termini u knjigovodstvu

Uputstvo za knjiženje naloga

Za beleženje poslovnih promena koriste se knjigovdstveni nalozi. Svaka finansijska transakcija je zabeležena u najmanje dva različita računa (konta) u finansijskom računovodstvenom sistemu, tako da su ukupna zaduženja jednaka ukupnim potraživanjima u Glavnoj knjizi. Ovo je delimična provera da li je svaka poslovna promena korektno upisana. Poslovna promena je zabeležena kao zaduženje (u dugovnu stranu) i kao potraživanje (u potražnu stranu) na nalogu. Ako je zbir upisa na dugovnoj strani jednog naloga jednak zbiru upisa potražne strane na nalogu, onda kažemo da je taj nalog u ravnoteži(saldo je nula).
Primer i uputstvo knjiženja naloga pomoću QG web aplikacije/programa možete pogledati u sledećem videu:

Video uputstvo

Detalji

Prilikom korišćenja QG web aplikacije/programa omogućeno je veoma brzo knjiženje naloga i mogućnost otvaranja i ispravki(i brisanja) već proknjiženih naloga za knjiženje. Takođe pruža brzo dodavanje konta tokom knjiženja naloga, kao i pretragu analitičkih konta po broju ili imenu, nakon selektovanja željenog konta iz padajućeg menija za pretragu odgovarajući kontni broj se u upisuje u polje Konto.
Broj naloga može biti numeričkog karaktera (npr. 18) ili alfanumeričkog(slova i brojevi) karaktera (npr. N0018)